Потребители

  • Потребители на ЦНСТ са деца на възраст 7 – 18 години, които са с физически и множествени увреждания, с експертно решение на ТЕЛК.

  • Уврежданията на потребителите са : лека и умерена умствена изостаналост, лека форма на ДЦП, хидроцефалия, микроцефалия, синдром на Даун, неврологични заболявания и физически увреждания без необходимост от използване на помощни средства /инвалидни колички/.

  • До момента на настаняването са изчерпани възможностите за връщане в биологичното семейство, настаняване в семейството на близки и роднини или в приемно семейство.

  • Обхвата на приема на целевата група е гр. Пловдив и областта в рамките на 40 км.

  • Възрастови критерии за прием – при настаняване на нови случаи се взема в предвид приблизително възрастовия диапазон на целевата група, индивидуалните особености и адаптираната жилищна среда към заболяванията на децата.

Обратно