ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ

ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ  е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда за пълноценното израстване и развитие на деца лишени от родителска грижа, за които към момента на настаняване в него, се изчерпани възможностите за връщане в биологичното семейство, настаняване при близки и роднини или в приемно семейство.  

 

Контакти: гр. Пловдив, ул. Ген. Тотлебен 22, тел. 0877719584, е-mail: chnst_ksu@abv.bg

 

Управител: Мария Кошева

 

Капацитет - 10 места

 

Персонал: Услугата се ръководи от Управител, който организира, ръководи и контролира за прилагане на нормативната уредба и добро качество на грижа на настанените деца и младежи. Екипът се състои от специализиран персонал от социални работници, възпитател и помощен персонал - детегледачи.

Материална база

Дейности по предоставяне на услугата

Потребители

Достъп до услугата