ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ

Център за социална рехабилитация и интеграция функционира като делегирана държавна дейност към КСУ "Олга Скобелева" от 01.03.2014 г. Предоставянето на услугата ЦСРИ цели подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност на деца и младежи от различни рискови групи от общността, чрез целенасочени дейности за интеграция и превенция на социалното изключване. Услугата включва разнообразни консултативни, терапевтични и рехабилитационни дейности, насочени към създаване, поддържане и разширяване на социалните умения, както и обучение за  водене на самостоятелен начин на живот.

 

Контакти: гр. Пловдив, бул. Марица 142

Тел: 032/500 008, csri_olgaskobeleva@abv.bg

 

Управител: Калинка Лесейкова

 

Капацитет: 25 места

- за деца и младежи от 14 до 29 години в риск от социално изключване

- за деца и младежи с увреждания от 14 до 35 години

 

Персонал: Услугата се ръководи от управител. Екипът разполага с 2 терапевти, професионално съветване, 1 трудов посредник и психолог.

Дейности по предоставяне на услугата

Потребители

Достъп до услугата