Политики

- Отглеждане и възпитание на деца лишени от родителска грижа до пълнолетие и тяхната реализация при спазване условия на Наредбата за критерии и стандарти за осциални услуги за деца

- Подобряване условията на живеене чрез ремонт на материалната база и създаване на условия за живот в малка група

- Осигуряване на качествена грижа за деца и младежи чрез подобряване организацията и контрола на дейността на екипите

- Антидискриминационна политика за спазване правата на децата

- Мултидисциплинарно сътрудничество за намиране на алтернативи за децата за реинтеграция, подготовка за осиновяване и приемна грижа 

Обратно