Потребители

Социален статус на децата:

- деца, чиито родители са починали

- деца, изоставени от родителите, с подписано съгласие за осиновяване

- деца от непълни семейства

- деца, за които съществува риск при отглеждане в семейна среда

10 от децата са включени в Ригистъра за осиновяване, воден от РДСП-Пловдив и международен регистър по осиновяване от СМО към Министерство на правосъдието.

Здравен статус на децата:

- деца с увреждания - физичски, ментални и множествени, с решение на ТЕЛК и степен на намалена способност за социална адаптация

- деца с хронични заболявания и необходимост от диспансеризация

- здрави деца

Възраст и образование:

Децата са на възраст от 7 до 20 години. Всички деца посещават образователни институции в начален, среден и горен курс на обучение в 12 различни училища на територията на гр. Пловдив. Част от децата със специални образователни потребности са включени в програми за ресурсно подпомагане. За учащите в горен курс са осигурени допълнилни курсове за професионално ориентиране и езикови школи.

Обратно