Достъп до услугата

Децата ползват услугата чрез подаване на молба от родител/настойник до ОЗД – ДСП по реда на ППЗЗД. Младежи навършили пълнолетие подават молба до ДСП, по настоящ адрес.

ОЗД/ДСП издава направление или заповед за ползване на услугата ЦСРИ. 

Обратно