Кратка история


Съгласно заповед № 67 от 07.07.1948 г на Подпредседателя на Министерския съвет и Министъра на външните работи е назначена комисия, която да определи място за построяване на българо-мохамеданска гимназия с пансион. На основание разпореждане на МС 2155 от 26.09.1951 е актувана държавна сграда на три етажа на бул. Марица 142 под наименованието пансион за ученици от родопския край с акт за държавна собственост № 1506/5308 от 28.01.1951 г. Пансионът преминава под ведомството на МНП.
В този дом намират приют много родопски деца без разлика на пол и вяра. Приетите момчета и девойки се обучават в общообразователните и специални училища в град Пловдив. Директор на Дома е Емин Афузов. Пансионът израства като културен институт на родопската младеж.
От 1963 г се сменят директорите. През учебната 1970/1971 г за директор е назначен Кирил Христов. Седем възпитатели с различни специалности са ръководители на отделните групи, а броят на възпитаниците в пансиона е 268, от които 150 от българо-мохамедански семейства. 
1През 1979-1980 г за директор е назначен Димитър Златарев. През учебната година се извършва преустройство на образованието, възвръща се традицията за Училищни настоятелства. Пръв председател на настоятелството е Димитър Мавродиев.
През 1982-1983 год. на основание Решение № 218 от 13.08.1982 г на ИК на ОНС – Пловдив, се сливат Дом за сираци № 4 и Дом за девойки № 5 под името Дом да средношколци „Дичо Петров”с директори Димитър Златарев и Маргарита Сивкова1
С Решение № 27/28.02.1992 г. на ОБНС Пловдив, взето с Протокол № 4 Дом за средношколци „Дичо Петров” се преименува в Пловдивски дом за средношколци с капацитет 156 деца и младежи в неравностойно социално положение.
С промените относно специализираните институции за деца от 1999 г. Пловдивски дом за средношколци е преименуван в ДОВДЛРГ „Олга Скобелева” с капацитет 110 деца и младежи в неравностойно социално положение.От 1990 г. директор на институцията е Стамена Стоянова.
1До 2007 г ДОВДЛРГ „Олга Скобелева” е специализирана институция за деца и младежи със социално предназначение в системата на МОН. През 2007 г  институцията се преименува на Дом за деца лишени от родителска грижа /ДДЛРГ/ и преминава към управление от Община Пловдив, като делегирана държавна дейност чрез МТСП.

През 2009 г, по препоръка на междуведомствена комисия от различни държавни институции е приет план за реформиране на институцията като поетапно се намалява броя на децата отглеждани в Дома чрез разкриване на алтернативни подкрепящи услуги за деца и семейства от общността. За периода 2009 г - 2015 г поетапно е намален броя на децата от 110 до 20. Освободените пространства в сградата са преустроени за функциониране на алтернативни услуги. 

С решение № 354 взето с протокол № 23 от 20.12.2012 г на Общински съвет - Пловдив, се създава единна организация обединяваща социалните услуги, включително и Дома, с общо управление на персонал, инфраструктура и бюджет, под наименованието Комплекс за социални услуги "Олга Скобелева".

 

КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ "ОЛГА СКОБЕЛЕВА" предоставя 7 социални услуги за деца от различни рискови групи:

- Дом за деца - капацитет 20 места

- Дневен център  за деца с увреждания, разкрит през 2009 г с капацитет 40 места, към момента - 60 места

- Кризисен център за деца жертви на насилие, разкрит през 2010 г с капацитет - 10 места

- Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания, разкрит през 2013 г като изнесена услуга от резидентен тип на ул. Ген. Тотлебен 22, с капацитет - 10 места

- Преходно жилище, разкрито през 2014 г като изнесена услуга от резидентен тип на ул. Иван Драсов 10, с капацитет - 6 места

- Център за социална рехабилитация и интеграция за деца - съпътстваща услуга, разкрит през 2014 г .

- Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания, разкрит през 2015 г като изнесена услуга от резидентен тип на ул. Етна 5, с капацитет - 14 места

 

В исторически аспект от създаването си до настоящия момент, независимо от промените и различните форми на управление и функциониране, институцията е запазила своето предназначение - помощ и подкрепа на деца в риск и техните семейства. Следвайки промените и нуждите на общността, екипът на ДДЛРГ винаги е бил инициатор и двигател за прилагане на съвременни социални практики и модели, на нивото на европейските изисквания за деинстицуионализация. Комплекс за социални услуги "Олга Скобелева" като приемник на Дома, ще продължава мисията за предоставяне на висококачествени социални услуги.