КРИЗИСЕН ЦЕНТЪР

КРИЗИСЕН ЦЕНТЪР е социална услуга от резидентен тип, предназначена за деца жертви на насилие, трафик или друга форма на експлоатация. Услугата включва прилагане на добри практики за краткосрочно водене на случай /до 6 месеца/ и специализирана интервенция. 

 

Контакти: гр. Пловдив, 4000, бул. Марица 142

тел: 032/512 989, 0877731523, krizisencentar@abv.bg

 

Управител: Десислава Николова

 

Капацитет: 10 места

 

Персонал - Специализираният персонал се състои от управител, социален работник, възпитатели и психолог. Управителят организира, ръководи и контролира функционирането на услугата, спазване на нормативната уредба и качеството на грижа на настанените деца.

Материална база

Дейности по предоставяне на услугата

Потребители

Достъп до услугата