ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ

ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ  е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда за пълноценното израстване и развитие на деца лишени от родителска грижа, за които към момента на настаняване в него, се изчерпани възможностите за връщане в биологичното семейство, настаняване при близки и роднини или в приемно семейство.  

 

Контакти: гр. Пловдив, ул.Етна № 5, е-mail: cnst_olgaskobeleva@abv.bg

 

Управител: Донка Николова, тел. 0877003894

 

Капацитет - 14 места

 

Персонал: Услугата се ръководи от Управител, който организира, ръководи и контролира за прилагане на нормативната уредба и добро качество на грижа на настанените деца. Екипът се състои от специализиран персонал от социални работници, възпитател, помощник-възпитател и хигиенист

Новини и събития

Материална база

Дейности по предоставяне на услугата

Потребители

Достъп до услугата