Комплекс за социални услуги "Олга Скобелева" отбеляза 10 години от създаването си

Комплекс за социални услуги „Олга Скобелева“ – Пловдив е създаден с решение на Общински съвет – Пловдив през 2013 г като приемник на Дом за деца лишени от родителска грижа, за който е приет план за закриване, съгласно Национална стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България”. Приложихме уникален за България модел на деинституционализация, тъй като със собствен ресурс поетапно намалихме броя на децата, които се отглеждат в институция чрез изграждане на съвременни услуги от семеен тип, както и развитие на услуги за подкрепа на деца и младежи от уязвими групи, с цел да се гарантира мястото на всяко едно дете в социалната система, според индивидуалната потребност. Този процес  се реализира с волята на Община Пловдив и широк кръг партньорски организации. Чрез предоставяне на подходяща общинска сграда и цялостно реновиране с помощта на дарители, поетапно са разкрити изнесени резидентни услуги, а децата изведени от институцията с подкрепяща среда – екипът, който се грижи за тях. 

Към Комплекса функционират общо 6 социални услуги:

- Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания

- Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания. 

- Преходно жилище за девойки 

-  Кризисен център за деца жертви на домашно насилие и трафик

- Център за социална рехабилитация и интеграция

-  Дневен център за деца и младежи с увреждания

Осигурен е достъп за хора с двигателни нарушения до специализираната среда.

Социалните услуги са предоставили подкрепа за 292 деца в риск и 580 деца и младежи от уязвими групи.
Основен фактор за развитието на Комплекса е доброто сътрудничество и изградената партньорска мрежа. За изминалите 10 години имахме безусловна подкрепа от Община Пловдив и Общински съвет – Пловдив на всяка идея, предложение и предизвикателство, което сме отправили към тях. Освен това получихме силна подкрепа от бизнеса, неправителствени организации и организации с нестопанска цел, както и граждани, които с постоянство си ни дават увереността и куража да правим всяка следваща крачка. Освен модернизирането на специализираната среда, социалните услуги на Комплекса са отворени за инициативи, които подобряват качеството на живот на децата и младежите. Реализирахме много проекти за развитие на децата в области като музика, изкуство, спорт, обучение, подготовка за трудова роля, общуване и социално взаимодействие. Създаваме стабилна основа от умения, навици и контакти, които има ключово значение за преминаване към самостоятелно живее, социална интеграция и трудова реализация. 

https://trafficnews.bg/plovdiv/kompleks-sotsialni-uslugi-olga-skobeleva-otpraznuva-271713/


Обратно