ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ

ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ  е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда за пълноценното израстване и развитие на деца лишени от родителска грижа, за които към момента на настаняване в него, се изчерпани възможностите за връщане в биологичното семейство, настаняване при близки и роднини или в приемно семейство.  

 

Контакти: гр. Пловдив, ул. Ген. Тотлебен 22, тел. 0877719584, е-mail: chnst_ksu@abv.bg

 

Управител: Мария Кошева

 

Капацитет - 10 места

 

Социални услуги, които се предоставят в ЦНСТДМУ:

  • Резидентна грижа - осигуряване на място за настаняване на деца и младежи до 25-годишна възраст, с трайни увреждания, с осигуряване на 24-часова грижа за посрещане на ежедневните потребности и потребностите от развитие.

  • Информиране и консултиране - изследване и разбиране заедно с детето/младежа на проблеми и затруднения, които то среща за постигане на основните цели в неговия живот, запознаване със и обмисляне на възможните решения и действия за преодоляването им.

  • Застъпничество и посредничество - подкрепа на детето/младежа за защита и отстояване на права и потребности в рамките на налични правни и административни процедури. Взаимодействие и координация с представители на други услуги, институции, организации и административни органи в интерес на детето/младежа, което има нужда от конкретна подкрепа за реализиране на своите права и потребности.  

  • Обучение за придобиване на умения - подготовка на децата/младежите за придобиване на умения за самостоятелност, независим живот, самостоятелно справяне с проблеми и затруднения.

  • Терапия - дейности за развиване, възстановяване, поддържане или подобряване на социални умения, умения за самообслужване, комуникация, разрешаване наемоционални конфликти, овладяване на поведението, понижаване на тревожността, подобряване на самооценката, възможностите за труд и други социализиращи дейности

 

Персонал: Услугата се ръководи от Управител, който организира, ръководи и контролира за прилагане на нормативната уредба и добро качество на грижа на настанените деца и младежи. Екипът се състои от специализиран персонал от социални работници, възпитател и помощен персонал - детегледачи.

Материална база

Дейности по предоставяне на услугата

Потребители

Достъп до услугата