ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ

Дневен център за деца и младежи с увреждания функционира като  делегирана държавна дейност към КСУ "Олга Скобелева". Услугата предоставя специализирана помощ на деца и младежи  с увреждания и подкрепа на техните семейства. 

 

Контакти: гр. Пловдив, бул. "Марица" №142, тел. 032 503224, 0877741905, e-mail: dcdu_plovdiv@abv.bg

 

Управител: Албена Банчева

 

Капацитет: 60 места

Социални услуги, които се предоставят в ДЦДМУ:

  • Дневна грижа - осигуряване на подкрепа за деца и младежи до 25 години с трайни увреждания в специализирана среда, с полудневен или целодневен престой, индивидуално и в групи. Посрещане на ежедневните потребности и потребностите от занимания за развитие на основни умения в зависимост от възрастта и личните нужди. 

  • Терапия и рехабилитация - дейности за развиване, възстановяване, поддържане или подобряване на социални умения, умения за самообслужване, комуникация, разрешаване наемоционални конфликти, овладяване на поведението, понижаване на тревожността, подобряване на самооценката, възможностите за труд и други социализиращи дейности. Дейности за подобряване на физическата сила и функционалното здраве на деца/младежи с увреждания или с проблеми в опорно-двигателния апарат и ставите, както и възстановяване и развитие на сензорните умения , извън обхвата на медицинската рехабилитация.

  • Информиране и консултиране - изследване и разбиране заедно с детето/младежа на проблеми и затруднения, които то среща за постигане на основните цели в неговия живот, запознаване със и обмисляне на възможните решения и действия за преодоляването им.

  • Застъпничество и посредничество - подкрепа на детето/младежа за защита и отстояване на права и потребности в рамките на налични правни и административни процедури. Взаимодействие и координация с представители на други услуги, институции, организации и административни органи в интерес на детето/младежа, което има нужда от конкретна подкрепа за реализиране на своите права и потребности.  

  • Обучение за придобиване на умения - подготовка на децата/младежите за придобиване на умения за самостоятелност, независим живот, самостоятелно справяне с проблеми и затруднения.

  • Подкрепа за придобиване на трудови умения - подготовка и придружаване на потребителите за придобиване на умения за участие в трудови дейности.

Персонал: Екипът се състои от специализиран персонал от психолози, логопеди, специални педагози, социални педагози, терапевти, рехабилитатори, кинезитерапевт и общ персонал.

 

Дейности по предоставяне на услугата

Материална база