ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ

Център за социална рехабилитация и интеграция функционира като делегирана държавна дейност към КСУ "Олга Скобелева" от 01.03.2014 г. Предоставянето на услугата ЦСРИ цели подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност на деца и младежи от различни рискови групи от общността, чрез целенасочени дейности за интеграция и превенция на социалното изключване. Услугата включва разнообразни консултативни, терапевтични и рехабилитационни дейности, насочени към създаване, поддържане и разширяване на социалните умения, както и обучение за  водене на самостоятелен начин на живот.

 

Контакти: гр. Пловдив, бул. Марица 142

Тел: 032/500 008, csri_olgaskobeleva@abv.bg

 

Управител: Калинка Лесейкова

 

Капацитет: 25 места

- за деца и младежи от 7 до 25 години в риск от социално изключване

- за деца и младежи с увреждания от 7 до 25 години

 

Социални услуги, които се предоставят в ЦСРИ:

  • Терапия и рехабилитация - дейности за развиване, възстановяване, поддържане или подобряване на социални умения, умения за самообслужване, комуникация, разрешаване наемоционални конфликти, овладяване на поведението, понижаване на тревожността, подобряване на самооценката, възможностите за труд и други социализиращи дейности. Дейности за подобряване на физическата сила и функционалното здраве на деца/младежи с увреждания или с проблеми в опорно-двигателния апарат и ставите, както и възстановяване и развитие на сензорните умения , извън обхвата на медицинската рехабилитация.

  • Информиране и консултиране - изследване и разбиране заедно с детето/младежа на проблеми и затруднения, които то среща за постигане на основните цели в неговия живот, запознаване със и обмисляне на възможните решения и действия за преодоляването им.

  • Застъпничество и посредничество - подкрепа на детето/младежа за защита и отстояване на права и потребности в рамките на налични правни и административни процедури. Взаимодействие и координация с представители на други услуги, институции, организации и административни органи в интерес на детето/младежа, което има нужда от конкретна подкрепа за реализиране на своите права и потребности.  

  • Обучение за придобиване на умения - подготовка на децата/младежите за придобиване на умения за самостоятелност, независим живот, самостоятелно справяне с проблеми и затруднения.

  • Подкрепа за придобиване на трудови умения - подготовка и придружаване на потребителите за придобиване на умения за участие в трудови дейности.

  • Общностна работа - дейности, които се осъществяват в уязвими общонсти или групи, насочена към превенция и защита, както и към стимулиране на общностното развитие.

 

Персонал: Услугата се ръководи от управител. Екипът разполага с 3 терапевти и психолог.

Дейности по предоставяне на услугата

Потребители

Достъп до услугата