КРИЗИСЕН ЦЕНТЪР

КРИЗИСЕН ЦЕНТЪР е социална услуга от резидентен тип, предназначена за деца жертви на насилие, трафик или друга форма на експлоатация. Услугата включва прилагане на добри практики за краткосрочно водене на случай /до 6 месеца/ и специализирана интервенция. 

 

Контакти:  тел: 032/512 989, 0877731523, krizisencentar@abv.bg

 

Управител: Десислава Николова

 

Капацитет: 10 места

 

Социални услуги, които се предоставят в Кризисен център:

 

  • Осигуряване на подслон - временно настаняване за срок до 6 месеца на деца до 18 години, пострадали или в риск от домашно насилие, трафик и друга форма на експлоатация.

  • Информиране и консултиране - изследване и разбиране заедно с детето на проблеми и затруднения, които то среща за постигане на основните цели в неговия живот, запознаване със и обмисляне на възможните решения и действия за преодоляването им.

  • Застъпничество и посредничество - подкрепа на детето за защита и отстояване на права и потребности в рамките на налични правни и административни процедури. Взаимодействие и координация с представители на други услуги, институции, организации и административни органи в интерес на детето, което има нужда от конкретна подкрепа за реализиране на своите права и потребности.  

  • Обучение за придобиване на умения - подготовка на децата за придобиване на умения за самостоятелност, независим живот, самостоятелно справяне с проблеми и затруднения.

  • Терапия - дейности за развиване, възстановяване, поддържане или подобряване на социални умения, умения за самообслужване, комуникация, разрешаване наемоционални конфликти, овладяване на поведението, понижаване на тревожността, подобряване на самооценката, възможностите за труд и други социализиращи дейности

 

Персонал - Специализираният персонал се състои от управител, социален педагог, възпитатели и психолог. Управителят организира, ръководи и контролира функционирането на услугата, спазване на нормативната уредба и качеството на грижа на настанените деца.

Материална база

Дейности по предоставяне на услугата

Потребители

Достъп до услугата