Принципи и ценности

КСУ оказва подкрепа и закрила на деца и младежи, лишени от семейна среда, деца с увреждания и деца преживели или в риск от насилие, в духа на Конвенцията на ООН за правата на детето, в сътрудничество със специализираните организации и други органи, които провеждат политика за осъществяване на правата по Конвенцията.

Ние разбираме тази помощ като шанс за подобряване житейската ситуация на семейството, като признаваме правото на децата и родителите да вземат решение за собствената си отговорност, ако по този начин те не нарушават правата на другите.

Ние следваме принципи на работа, които са насочени срещу дискриминацията:

1. По отношение на детето

 • Детството е изключително важен период в живота на човека;

 • Семейството е най-естествената среда за развитието на детето;

 • Всяко дете притежава неповторима уникалност;

 • На всяко дете е гарантирано правото на свобода на изразяването, свобода на мисълта, съвестта и религията, формиране на свободни възгледи и право на изразяване;

 • Всяко дете има право на закрила срещу нарушаващите неговото достойнство методи на възпитание, физическо, психическо и друго насилие или форми на въздействие;

 • Всяко дете има право на закрила за нормално физическо, умствено, нравствено и социално развитие;

 • Признаваме правото на детето с увреждания на специални грижи и помощ за насърчаване и най- пълната му възможна социална интеграция и индивидуално развитие

 • Признаваме осигуряването правото на детето да се ползва от най – високия достижим стандарт на здравословно състояние и от здравните услуги за лечение и възстановяване

 • Признаваме правото на достъп до образование, обучение, рехабилитационни услуги, подготовка за работа и възможност за отдих и възстановяване по начин спомагащ за постигане от страна на детето на най – пълната възможна социална интеграция и индивидуално развитие

 • Признаваме правото на осигуряване на контакт между детето и неговото семейство – биологично, разширено, приемно/ако е подходящо/ , за да се избегне изолацията на детето

2.По отношение на семейство

 • Гарантиране на равнопостовеност и преодоляване на социалната изолация на семействата

 • КСУ работи съвместно със семействата, за да организира оптимално средата и да планира дейностите

 • Предоставянето на услугата съответства на желанията на семействата и способностите на децата, при пълно зачитане на достойнството, убежденията, потребностите и неприкосновеността им

 • Семействата ползват правото си да вземат решения засягащи качеството на техния живот и на децата им и избора на предоставените грижи.

 • Взаимоотношенията между екипа и семействата са основани на доверие, уважаване особеностите на семейната среда и осъществяване на дейностите при максимална ангажираност от двете страни.

3.По отношение на  общността

 • Персоналът изпълнява задълженията си безпристрастно и без предубеждение, и по този начин създава условия на равнопоставеност на разглежданите случаи и засегнатите лица и предоставя качествени услуги, достъпни за всички граждани

 • Персоналът участва в процеса на подобряване на социалните услуги за клиентите и техните семейства, като се отнася с уважение, отзивчиво, открито и внимателно с тях.

 • КСУ предоставя висококачествени програми и услуги в рамките на притежаваната компетентност, квалификация, правоспособност, ресурси и лиценз

 • Създава сигурна обществена среда, в която детето да получава адекватни грижи и сигурност;

 • Подобряване на сътрудничеството между институциите и интердисциплинарно взаимодействие между професиите, които имат отношение към грижата и закрилата на децата.

 • Съдействие за повишаване степента на разбиране на децата и техните нужди от обществото;

 • Популяризиране правата на децата, както и повишаване на чувствителността на обществото към нарушаването им;

 • Работа за подкрепа на законите, политиките и практиките, които подпомагат благополучието на децата и семействата им и противопоставяне на нарушаването на тези права;

 • Служителите спазват универсалните добродетели и се държат по начин, съобразен със закона и с етичните норми