ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ

ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ  е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда за пълноценното израстване и развитие на деца лишени от родителска грижа, за които към момента на настаняване в него, се изчерпани възможностите за връщане в биологичното семейство, настаняване при близки и роднини или в приемно семейство.  

 

Контакти: гр. Пловдив, ул.Етна № 5, е-mail: cnst_olgaskobeleva@abv.bg

 

Управител: Петър Иванов, тел. 0877003894

 

Капацитет - 14 места

 

Социални услуги, които се предоставят в ЦНСТДБУ:

  • Резидентна грижа - осигуряване на място за настаняване на деца до 18 г или до завършване на средно образование, но не повече от 20 годишна възраст с осигуряване на 24-часова грижа за посрещане на ежедневните потребности и потребностите от развитие.

  • Информиране и консултиране - изследване и разбиране заедно с детето/младежа на проблеми и затруднения, които то среща за постигане на основните цели в неговия живот, запознаване със и обмисляне на възможните решения и действия за преодоляването им.

  • Застъпничество и посредничество - подкрепа на детето/младежа за защита и отстояване на права и потребности в рамките на налични правни и административни процедури. Взаимодействие и координация с представители на други услуги, институции, организации и административни органи в интерес на детето/младежа, което има нужда от конкретна подкрепа за реализиране на своите права и потребности.  

  • Обучение за придобиване на умения - подготовка на децата/младежите за придобиване на умения за самостоятелност, независим живот, самостоятелно справяне с проблеми и затруднения.

 

Персонал: Услугата се ръководи от Управител, който организира, ръководи и контролира  прилагане на нормативната уредба и добро качество на грижа на настанените деца. Екипът се състои от специализиран персонал от социални педагози, социални работници, възпитател, помощник-възпитател и хигиенист

 

Новини и събития

Материална база

Дейности по предоставяне на услугата

Потребители

Достъп до услугата