ПРЕХОДНО ЖИЛИЩЕ

Преходно жилище функционира като  делегирана държавна дейност към КСУ "Олга Скобелева" от 01.03.2014 г. „Преходно жилище” е социална услуга от резидентен тип, която осигурява възможност и условия за водене на независим начин на живот с помощта на професионалисти. Основна цел на услугата е формиране на умения и стимулиране на готовност у младежите за окончателно напускане на специализираната институция

 

Управител: Евгения Чолакова

 

Контакти: гр. Пловдив,ул. Иван Драсов № 10, 

тел. 0878447568, e-mail: prehodno_olgaskobeleva@abv.bg

 

Капацитет: 8 места за момичета на възраст 15 - 20 години.

 

Социални услуги, които се предоставят в Преходно жилище:

 

  • Резидентна грижа - осигуряване на място за настаняване на момичета от 15  до 18 г или до завършване на средно образование, но не повече от 20 годишна възраст, с осигуряване на 24-часова грижа за посрещане на ежедневните потребности и потребностите от развитие.

  • Информиране и консултиране - изследване и разбиране заедно с девойката на проблеми и затруднения, които  среща за постигане на основните цели  живота си, запознаване със и обмисляне на възможните решения и действия за преодоляването им.

  • Застъпничество и посредничество - подкрепа на девойките за защита и отстояване на права и потребности в рамките на налични правни и административни процедури. Взаимодействие и координация с представители на други услуги, институции, организации и административни органи в интерес на девойката, която има нужда от конкретна подкрепа за реализиране на своите права и потребности.  

  • Обучение за придобиване на умения - подготовка на девойките за придобиване на умения за самостоятелност, независим живот, самостоятелно справяне с проблеми и затруднения.

 

Персонал: Услугата се ръководи от Управител. Екипът се състои от 3 социални работници и 1 социален педагог.

 

Материална база

Дейности по предоставяне на услугата

Потребители

Достъп до услугата