Дейности по предоставяне на услугата

1.      Рехабилитация и интеграция

-   Социална рехабилитация -  цели създаване на възможности за социална интеграция чрез обучения в умения за самостоятелен живот и създаване на условия за социални контакти, различни изяви и възстановителни дейности чрез различни методи. Те са свързани с подготовка на потребителите за усвояване или възстановяване на навици /обучителни и трудови/ и умения за работа, които съответстват на здравословното им състояние, образование и професионална квалификация.

Психологическа рехабилитация - консултиране и различни терапевтични дейности, съобразно индивидуалните потребности на потребителите на услугата. Насочена е към възстановяване и поддържане на психическото равновесие. 

2.  Консултативни дейности:

- Социални консултации -  предоставяне на информация в областта на социалната закрила за възможностите за подкрепа; изисквания, срокове и насочване към съответните институции, от които може да бъде получена подкрепата.

- Специализирани консултации - предоставяне на практически указания и насоки на потребителите и техните семейства с цел осигуряване на система от продължаващи действия в домашни условия.  

3. Терапевтичните дейности и обучителните практики

-  Обучение в социални умения - има за цел да развият и/или да създадат социални умения, които са нарушени или загубени:

- Постигане на психологическа автономност – активно отношение към  собствения живот и умение за планирането му, способност за вземане на самостоятелни решения

- Поддържане на социална мрежа и интимни отношения, създаване на семейство.

-  Справяне със задачите на ежедневието като поддържане на домакинство, управление на бюджет, ползване на административни услуги и др.

4. Професионално ориентиране – проучване на нагласи за различни професии, мотивация за трудова роля, запознаване с трудови роли и професионални дейности

5. Трудова реализация – намиране на работа и задържане в трудова роля, което да помогне на младите хора да получат финансова самостоятелност;

6. Помощ в образованието и превенция на отпадането от училище – подпомагане в самоподготовката, посредничество с училище и ВУЗ

Действията на специализирания екип са насочени към ангажиране на потребителите в социално позитивни дейности.

Предоставената помощ е достъпна, комплексна и съобразена със специфичните потребности на потребителите.

Екипът работи чрез мултидисциплинарен подход по планираните дейности, с оглед комплексно въздействие, водещо до изпълнение на планирания очакван резултат.

Обратно