Достъп до услугата

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА ПРЕХОДНО ЖИЛИЩЕ:

Условие за ползване на услугата е наличие на заповед за ползване на социална услуга, издадени по реда на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето (ППЗЗД).

  1. Издаване на заповед за ползване на социална услуга от ДСП;

  2. Предоставяне на документи по случая от ОЗД и клиента:

  • Заповед за ползване на социална услуга

  • Социален доклад

  • План за действие

  • Акт за раждане

  • Документ за завършено образование

  • Здравни документи

  • Лично дело водено от ДДЛРГ

3. Запознаване на потребителя със същността на услугата, условия и ред за ползване; персонала, правила за вътрешния ред; процедура за подаване на оплаквания и жалби

4. Изработване на индивидуален план за грижи;

5. Прекратяване ползването на услугата – ползването на услугата се прекратява при изтичане срока на заповедта. При приключване на услугата се изготвя заключителен доклад за ползване на услугата, който се предоставя на водещия случай от ОЗД. Прекратяването на услугата е съобразно предварително разработен план. Услугата може да бъде прекратена и при промяна на ситуацията или когато услугата не може да отговори на нуждите на клиента.

Обратно