Потребители

  • Деца и младежи от специализирани институции, на които предстои напускане от институцията и подготовка за самостоятелен живот

  • Деца и младежи, които имат потребност от подкрепа в подготовката и изпълнение на трудова роля

  • Деца и младежи, които имат нужда от посредничество в различни области и редовно обсъждане на проблемите

  • Деца и младежи с нарушени взаимоотношения в семейството и липса на социална мрежа

  • Деца и младежи с риск от отпадане от училище и необходимост от помощ в образованието

Обратно