Потребители

Центърът работи с деца от 7 до 18 години с проблеми, довели до дефицит в социалното функциониране в една или повече от следните области:

  • Поведение /рискови неформални контакти, връзки, базирани на злоупотреби; трафик/;

  • Стандарт на живот /липса на доходи, позволяващи осигуряване на базисни потребности – храна, подслон и др.в семейството/;

  • Здравословен начин на живот /лоши социално-битови условия, малтретиране и неглижиране/

Обратно