Потребители

Капацитет - 8 места

Характеристика на потребителите:

·        Девойки от специализирана институция над 15 годишна възраст, за които към момента няма възможност за реинтеграция в семейна или близка до семейната среда;

·        Девойки от  специализирана институция над 18 годишна възраст, за които към момента няма възможност за реинтеграция в семейна или близка до семейната среда и до завършване на образованието си, но не повече от 20 годишна възраст;

·        Девойки от общността, които са над 15 годишна възраст, но поради една или друга причина се налага да ползват социална услуга от резидентен тип, поради невъзможност да живеят в семейна или близка до семейната среда.

Обратно