Дейности по предоставяне на услугата

Работа по случай:

- Изготвяне на план за грижи

- Екипна работа по обсъждане на случаите

- Междуинституционално сътрудничество - ОЗД, РИО, училища, ресурсен център, други държавни и общински организации, НПО, доброволци

Дейности по осигуряване на основни жизнени потребности

- Осигуряване на храна, дрехи, хигиенни материали и др.

- Осигуряване на лични вещи, личен шкаф

Грижи за здравето

- Профилактични прегледи

- Консултации със специалисти

- Осигуряване на лекарства, помощни средства и достъп до рехабилитационни услуги

Психологична подкрепа

- Осигуряване на възможност за ползване на услуги в общността за професионална психологична подкрепа

- Изграждане на доверителен контакт с ключов отговорник

Образование

- Осигуряване на възможност за продължаване на образованието

- Осигуряване на допълнителна подкрепа в обучението чрез ресурсно подпомагане

- Участие в извънкласни форми и занимания

- Професионално ориентиране и подкрепа на таланти

Жизнени умения за самостоятелен и независим живот

-  Всекидневни умения за живот

- Умения свързани с живота на общността

- Социални и личностни умения

- Интимност и сексуалност

- Изграждане на социална мрежа

Отдих и свободно време

- Спортни занимания, участия в състезания

- Културни мероприятия, посещения на културни обекти

- Достъп до информация чрез електронни и други медии

- Организирани на екскурзии и лагери

- Участие в ателиета по интереси

- Отбелязване на значими лични събития, национални и религиозни празници

- Игри и разходки на открито

- Развитие на таланти

Работа с родители, семейства, осиновители

- Работа с родители /ако има такива/

- Подкрепа на децата при възможност за настаняване в приемно семейство или осиновяване

Работа с общността, други институции и организации

- Организиране на публични мероприятия, граждански акции и инциативи за включване на децата в живота на общността

- Привличане към дейността на Центъра млади хора от общността, значими за децата личности и доброволци

Обратно