Достъп до услугата

1. Отдел „Закрила на детето” насочва детето към ЦНСТ когато:       

 •  Детето е на възраст от 7 до 18 години.

 • Детето и неговото семейство са от населено място принадлежащо към област Пловдив до 40 км.

 • Планът за действие на детето предвижда отглеждане извън биологичното семейство и няма възможност за отглеждане в приемно семейство или при близки и роднини.

2. Децата ползват услугата при издаване на следните задължителни документи от Диркция „Социално подпомагане”, по предложение на водещия социален работник от ОЗД:

 • заповед на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” за  ползване на социална услуга съпроводени от оценка на случая и план за действие, оформени съгласно законосъобразния ред

 • удостоверение за раждане

 • удостоверение за завършен клас, степен на образование

 • медицински доклад от личния лекар, удостоверяващ актуалното здравословно състояние на детето

 • медицинско удостоверение от лекуващия лекар на детето, че не е било в контакт със заразно болни/заразоносителство

 • лична амбулаторна/здравна карта на детето, имунизационен паспорт, лична здравна карта, изследване за бацилоносителство

 • документи, удостоверяващи увреждането на детето, налични епикризи

 • личното дело на детето от предишни настаняване извън семейството /при близки и роднини, приемно семейство, специализирана институция/

 • направления/заповеди за ползване на други социални услуги

 • приемателен протокол, в който се съдържа информация за състоянието на детето по време на приемане.

Обратно