Потребители

  • Ползвателите на Центъра са деца от 7 до 18 год. възраст или до завършване на образование, лишени от родителска грижа, за които до момента на настаняването са изчерпани възможностите за връщане в биологичното семейство, настаняване в семейството на близки и роднини или в приемно семейство.

  • Обхвата на приема на целевата група е гр. Пловдив и областта в рамките на 40 км.

  • Възрастови критерии за прием – при настаняване на нови случаи се взема в предвид приблизително възрастовия диапазон на целевата група, индивидуалните особености и адаптираната жилищна среда спрямо ползвателите, включително съвместимостта на различните възрастови групи в услугата, тяхното поведение и развитие, както и изградената емоционална връзка.

 

Обратно