Дейности по предоставяне на услугата

Дейности, свързани с грижата за детето:

- Настаняване, осигуряване на жизнено пространство и задоволяване на основни потребности

- Запознаване с Правилника за вътрешния ред, Режима и Правилата на КЦ

- Осигуряване на възможност за продължаване на образованието

- Изготвяне на Кризисен план за действие на екипа и План за грижи

Дейности за диагностика и проучване на случая:

- Психологическа диагностика

- Педагогическа диагностика

- Оценка на риска

- Идентифициране на случая - проблемни области и зони на развитие

Дейности за въздействие:

- Подкрепа за адаптация към новата среда

- Формиране на групова принадлежност

- Индивидуално въздействие чрез изграждане на доверителен контакт

- Включване в програми за развитие на личностни и социални умения

Обратно